image bannerimage banner
image banner

   VIDEO XEM NHIỀU
Khai giảng 2018-2019

Tổng kết công tácĐTN2016-2017

Khai giảng và khánh thành (2014)

Múa Tấm cám-P. Dung, T.Trang

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 6 600
  • Tất cả: 652870
THPTChuyenBinhLong
Thời khóa biểu HKI (2018-2019)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 06-00, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/09/2018

Ngày

Tiết

T4

L4

H4

TS4

TT4

V4

D4

A4

T5

L5

H5

TS5

TT5

V5

D5

A5

T6

L6

H6

TS6

TT6

V6

D6

A6

Thứ 2

1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2

Trang

Phương.A

Thành.Đ

Hương.T

Hiền

Điệp

Lưu

Thành.T

Hảo

Hòa

Hoạt

Huyền.V

Chuẩn

Hải.A

Thùy

Toàn

Hân

Huyền.H

Dung.T

Hà.CN

Hương.A

Phương.T

Huyển.T

3

Thảo

Phương.A

Tân

Hương.T

Hiền

Trang

Lưu

Thành.T

Hòa

Điệp

Hoạt

Huyền.V

Chuẩn

Hải.A

Hảo

Toàn

Hương.A

Huyền.H

Hà.CN

Thành.Đ

Hà.V

Huyển.T

Quyên

4

Thảo

Dung.K

Tân

Chuẩn

Dung.K

Trang

Hương.T

Hiền

Điệp

Thám

Hoạt

Hảo

Chơn

Thùy

Chơn

Đông

Hương.A

Phương.A

Hằng.A

Thanh

Hà.V

Quyên

Dung.T

5

Điệp

Dung.K

Huyền.V

Chuẩn

Dung.K

Tân

Hương.T

Hiền

Hảo

Thám

Hoạt

Hòa

Chơn

Hải.A

Chơn

Đông

Hà.CN

Phương.A

Hằng.A

Thanh

Quyên

Thành.Đ

Dung.T

Thứ 3

1

Thắng

Thăng

Văn

Dung.K

Huynh

Hưng

Nho

Yên

Lộc.CN

Hằng.T

Sang.L

Phương.H

Mong

Trang

Phương.L

Hân

Trị

Đông

Quỳnh

Quân

Hiền

Sinh

Huyển.T

2

Thắng

Huyền.S

Dung.K

Huynh

Nho

Hưng

Văn

Sang.L

Yên

Hằng.T

Trị

Phương.H

Sinh

Trang

Hân

Thảo

Đông

Quyên

Thăng

Hiền

Huyển.T

Phương.T

3

Trang

Huyền.S

Phương.A

Quý

Hương.T

Hoạt

Lan

Lộc.CN

Mong

Quân

Yên

Hằng.T

Thắng

Dung.T

Hòa

Quỳnh

Thảo

Phương.L

Đông

Thăng

Sang.L

Hà.V

Hương.A

4

Trang

Phương.A

Huyền.V

Quý

Dung.K-CN

Hương.T

Hoạt

Hải.L

Hằng.A

Sang.L

Thúy

Hằng.T

Dung.T

Yên

Hòa

Thảo

Quỳnh

Phương.L

Huynh

Lộc. A

Phương.T

Hà.V

Hương.A

5

Huyền.S

Phương.A

Huyền.V

Lan

Quý

Quỳnh

Hải.L

Mong

Hằng.A

Hoạt

Thúy

Sang.L

Khuê

Lộc.CN

Hằng.T

Thảo

Phương.T

Quyên

Huynh

Lộc. A

Hương.A

Phương.L

Dung.T

Thứ 4

1

Lưu

Tân-CN

Thắng

Quốc

Lành

Nho

Văn

Hiền

Sang.L

Hảo

Hiếu

Thúy

Huyền.V

Sinh

Hòa

Của

Trị

Hiền.Đ

Quỳnh

Quân

Hậu

Hưng

Lộc. A

Huyển.T

2

Lưu

Chuẩn

Văn

Thắng

Lành

Nho

Hiền

Thành.T

Của

Thúy

Trị

Huyền.V

Thùy

Quân

Hải.A

Lộc. A

Dung.H

Phương.T

Quỳnh

Hậu

Sinh

Hưng

Hương.A

3

Phương.A

Chuẩn

Tân-CN

Quỳnh

Văn

Thùy

Lưu

Thành.T

Thắng

Thúy

Hưng

Hảo

Huyền.V

Sinh

Hòa

Lộc. A

Dung.H

Huyền.H

Huyển.T

Thành.Đ

Hiền

Phương.T

Hương.A

4

Huyền.H

Thành.T

Tân

Văn

Dung.H

Quỳnh

Lưu

Hà.V

Hiếu

Hòa

An

Thanh

Hải.A

Quý

Hảo

Toàn

Phương.T

Phương.A

Huyển.T

Thúy

Hậu

Thành.Đ

Sinh

5

Huyền.H

Thành.T

Lành

Chuẩn

Hiền

Văn

Thùy

Hà.V

An

Hòa

Hảo

Thanh

Hải.A

Quý

Hiếu

Toàn

Quỳnh

Phương.A

Dung.H

Thúy

Hậu

Huyển.T

Thành.Đ

Thứ 5

1

Hải.TD

Lành

Huynh

Quý

Đông

Hoài

Hải L-CN

Hưng

Chơn

Lộc.CN

GV-Toán

Trị

Yên-HN

Lan

Thăng

Thắng

Của

Hằng.A

Thúy

Hậu

Khuê

Quốc

2

Thảo

Thành.T